غیرواگیر-شورای پژوهشی
برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر با حضور اعضای محترم شورا در روز سه‌شنبه مورخ 25/10/97 برگزار گردید. در این جلسه با نظر اعضای شورا 5 طرح پژوهشی به تصویب رسید.
سه‌شنبه 25 تير 1398   18:28:34